RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                 z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku, podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 roku, Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje, iż:
1. Administratorem danych jest Caritas Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21.
2. W Caritas Diecezji Rzeszowskiej został powołany inspektor danych osobowych: Pan Bartosz Grabowy z którym w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@adwokatgrabowy.com, a przypadkach niecierpiących zwłoki pod nr telefonu: 604 301 339.
3. Administrator danych gromadzi i przetwarza dane w zakresie działalności opiekuńczo – charytatywnej Kościoła w celu:
1) pomocy społecznej, w ty rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości aby przeciwdziałać bezrobociu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza wśród biednych i niepełnosprawnych,
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
8) przeciwdziałania patologiom społecznym,
9) ratownictwa i ochrony ludności,
10) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
11) rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
12) promocji i organizacji wolontariatu.
3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów i umów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) przenoszenia danych osobowych w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
6. Administrator danych informuje, że
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich niekiedy uniemożliwia współpracę, udzielenie pomocy w zakresie działalności Administratora danych;
2) nie będzie zakresie udostępnionych danych podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania.
7. W zakresie regulacji prawnych Administrator informuje, że
1) Dekretem Biskupa Rzeszowskiego z dnia 12 maja 1992 roku, L.dz. 240/92 utworzono Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator danych), która jest publiczną kościelną osobą prawną           w rozumieniu kan. 116 §1 i §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2) Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 380 j.t. z poźn. zm.) Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator danych) jest osobą prawną.
3) Na podstawie art. 91 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1), jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia w/w rozporządzenia w życie kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być stosowane, pod warunkiem, że są dostosowane do przedmiotowego rozporządzenia.
4) Konferencja Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku podczas 378 Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia     3 czerwca 2017 roku wydała Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku             z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który w art. 4 stanowi, iż przepisy dekretu stosuje się do publicznych kościelnych osób prawnych.